REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU „Znajdzlekarza.pl”
§ 1. DEFINICJE:    1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
        1. Usługodawca – Robotic Life Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem Wesoła 7B, 81-578 Gdynia , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000845214, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 złotych, NIP: 5862356559, REGON: 386250960;
        2. Serwis – serwis dostępny pod adresem: https://znajdzlekarza.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa;
        3. Usługa – każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;  
        4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała skutecznego założenia Konta;
        5. Specjalista – Użytkownik będący lekarzem bądź lekarzem dentystą, który posiada wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2021 poz. 790 ze zm.) lub ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 poz. 1140 ze zm.). Pojęcie Specjalisty w rozumieniu Regulaminu obejmuje również Użytkowników będących podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 tej ustawy.
        6. Placówka – Użytkownik będący podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 ze zm.);
        7. Administrator – osoba upoważniona do działania w imieniu Placówki;
        8. Pacjent – Użytkownik będący osobą fizyczną, który nie jest Specjalistą ani Placówką;
        9. Profil – zbiór informacji i opinii na temat Placówki lub Specjalisty umieszczony na stronie internetowej Serwisu;
        10. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt pozostawania Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła;
        11. Regulamin – niniejszy regulamin wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.);
        12. opinie – opinie o Specjalistach lub Placówkach, w tym w szczególności oceny wystawiane przez Pacjentów oraz rekomendacje udzielane przez Specjalistów lub Placówki.

    2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
    3. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest publikowany na stronie internetowej https://znajdzlekarza.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.

§ 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


    1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Pacjentów następujące nieodpłatne Usługi:
        1. udostępnienie wyszukiwarki Specjalistów oraz Placówek według imion i nazwisk, miejscowości oraz specjalizacji;
        2. umożliwienie zapoznania się z opiniami i informacjami o Specjalistach oraz Placówkach;
        3. umożliwienie wystawiania ocen Specjalistom oraz Placówkom;
        4. umożliwienie dokonania rezerwacji wizyty u Specjalisty lub w Placówce, którzy udostępnili taką możliwość;
        5. powiadamianie o nowych informacjach i opiniach pojawiających się w Serwisie;
        6. umożliwienie zawarcia umowy ze Specjalistą lub Placówką, którzy udostępnili taką możliwość, za pośrednictwem Usługodawcy działającego w charakterze pełnomocnika Specjalisty lub Placówki.
    2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Specjalistów oraz Placówek następujące Usługi:
        1. umożliwienie edycji własnego Profilu, w tym poprzez dodawanie odpowiednio zdjęć bądź logotypów;
        2. powiadamianie o nowych informacjach i opiniach pojawiających się w Serwisie;
        3. umożliwienie udzielania rekomendacji innym Specjalistom lub Placówkom;
        4. promowanie pozycji wyszukiwania;
        5. umożliwienie weryfikacji statystyk wizyt;
        6. umożliwienie rejestracji wizyt Pacjentów, w tym poprzez umożliwienie wprowadzenia terminów przyjęć;
        7. pośredniczenie w zawieraniu umów z Pacjentami na warunkach określonych odrębną umową pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą lub Placówką.
    3. Usługi wskazane w § 2. ust. 1 i 2 powyżej, świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
    4. Dostęp do większości Usług jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty od Pacjentów, opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Specjalistach i Placówkach. Cennik pozostałych Usług jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej Serwisu.
    5. Informacje i opinie o Specjalistach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których pozycjonowanie jest zależne od otrzymanych opinii.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGWymogami technicznymi umożliwiającymi korzystanie z Usług są:
        1. dostęp do sieci Internet,
        2. posiadanie telefonu,
        3. posiadanie konta e-mail,
        4. przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

§ 4. WARUNKI ZAMIESZCZANIA TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SERWISU


    1. Dozwolone jest wystawianie jedynie autentycznych ocen dotyczących wyłącznie działalności zawodowej lub gospodarczej Specjalisty bądź Placówki w oparciu o osobiste doświadczenia Pacjenta.  
    2. Dozwolone jest udzielanie jedynie autentycznych rekomendacji dotyczących wyłącznie działalności zawodowej lub gospodarczej rekomendowanego Specjalisty bądź Placówki w oparciu o doświadczenia Specjalisty lub Placówki.
    3. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
    4. Informacje i opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej Specjalisty, zamieszczanie informacji i opinii w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, nawoływanie do przemocy lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
    5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
    6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych przez Użytkowników. Dodając informacje i opinie za pośrednictwem Serwisu Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia treści. Zamieszczane informacje i opinie nie przedstawiają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

§ 5. USŁUGI – PROFIL SPECJALISTY     1. Utworzenie Profilu Specjalisty wymaga podania podstawowych informacji tj. co najmniej: tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru prawa wykonywania zawodu oraz daty urodzenia.
    2. W polach imię i nazwisko niedozwolone jest umieszczanie informacji innych niż imię i nazwisko pojedynczego Specjalisty, w szczególności niedozwolone jest umieszczanie: nazwy firmy, praktyki oraz placówki medycznej.
    3. Każdy Specjalista jest uprawniony do posiadania jednego Profilu. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów.
    4. W celu utworzenia swojego Profilu, Specjalista zobowiązany jest dokonać weryfikacji Konta. Weryfikacja Konta musi nastąpić w ciągu 24 godzin od rejestracji. O sposobie weryfikacji Konta Specjalista zostanie poinformowany przez przedstawiciela Usługodawcy.
    5. Pozytywna weryfikacja Konta zostanie potwierdzona wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Po dokonaniu weryfikacji Specjalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności jest uprawniony do modyfikacji informacji o sobie, zamieszczenia własnej fotografii, udzielania rekomendacji innym Specjalistom lub Placówkom, wprowadzania terminów przyjęć, przeglądania statystyk wizyt.
    6. Specjalista uprawniony jest do zamieszczania na Profilu wyłącznie zdjęć umożliwiających jego rozpoznanie. Poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu Specjalista wyraża zgodę na publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie własnego wizerunku zamieszczonego na Profilu. Niedozwolone jest zamieszczanie zdjęć niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub niekorespondujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
    7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy opublikowania informacji oraz usunięcia informacji już opublikowanych, jeżeli zostanie wykazany brak ich autentyczności.  
    8. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia fotografii zamieszczonych na Profilu niezgodnie z Regulaminem bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie Specjalisty.  
    9. Część usług oferowanych przez Usługodawcę jest płatna (www.znajdzlekarza.pl/zobacz/cenik) co odbywa się poprzez wybór pakietu dostosowanego do potrzeb Specjalisty (Pakiet STANDARD, PLUS, PREMIUM).
    10. Płatności odbywają się ze pośrednictwem zewnętrznego partnera Przelewy24.pl. Celem sfinalizowania transakcji Specjalista zostanie przekierowany na stronę swojego banku, a następnie po podaniu danych dostępowych (login i hasło) rachunek bankowy zostanie natychmiast obciążony kwotą należności. Aktualne ceny pakietów (STANDARS, PLUS, PREMIUM) wraz z zestawieniem usług przyporządkowanych do danego pakietu są zamieszczone na stronie www.znajdzlekarza.pl/zobacz/cenik.

§ 6. USŁUGI – PROFIL PLACÓWKI


 
    1. Utworzenie nowego Profilu Placówki wymaga podania podstawowych informacji o Placówce tj. co najmniej nazwy placówki medycznej, specjalizacji Placówki, danych adresowych i kontaktowych Placówki.
    2. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli jednostka medyczna posiada kilka fizycznych lokalizacji to dla każdej z nich powinien zostać utworzony oddzielny Profil.
    3. W celu utworzenia Profilu swojej Placówki, Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji Konta. Weryfikacja Konta musi nastąpić w ciągu 24 godzin od rejestracji. O sposobie weryfikacji Konta Administrator zostanie poinformowany przez przedstawiciela Usługodawcy.  
    4. Pozytywna weryfikacja Konta zostanie potwierdzona wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Po dokonaniu weryfikacji Administrator jest uprawniony do modyfikacji informacji o Placówce, zamieszczenia logo Placówki, weryfikacji statystyk wizyt.
    5. Administrator jest uprawniony do zamieszczenia wyłącznie logo Placówki do działania w imieniu której jest upoważniony. Poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu Administrator wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie logo zamieszczonego przez siebie na Profilu Placówki. Niedozwolone jest zamieszczanie materiałów graficznych niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub niekorespondujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
    6. Usługodawca jest uprawniony do odmówienia publikacji informacji lub usunięcia opublikowanych już informacji w wypadku stwierdzenia braku ich autentyczności.
    7. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia logotypów lub innych materiałów zamieszczonych na Profilu niezgodnie z Regulaminem bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie Administratora.  

§ 7.     WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG, ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 
    1. Zawarcie umowy z Pacjentem poprzedzone jest aktywacją Konta przez Pacjenta zgodnie z instrukcjami przesłanymi na adres poczty elektronicznej podany przez Pacjenta przy rejestracji. Zawarcie umowy z Pacjentem następuje z chwilą pierwszego zalogowania do Serwisu.
    2. Korzystając z Serwisu, Pacjent oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Pacjent w szczególności potwierdza, że rozumie, iż wszystkie świadczone na jego rzecz przez Usługodawcę Usługi są nieodpłatne, a drugą stroną odpłatnej umowy o świadczenie usług medycznych, zawartej przy użyciu Serwisu, jest zawsze wybrany Specjalista lub Placówka.
    3. Zawarcie umowy ze Specjalistą lub Placówką poprzedzone jest procesem weryfikacji Konta. Zawarcie umowy ze Specjalistą lub Placówką następuje z chwilą pierwszego zalogowania do Serwisu.
    4. Specjalista lub Placówka, którzy zawierają umowę z Usługodawcą, będą automatycznie rejestrowani jako klienci serwisu www.carestore.pl i w związku z tym będą uprawnieni do korzystania z tego serwisu na zasadach określonych w regulaminie i polityce prywatności umieszczonych na stronie internetowej www.carestore.pl.
    5. Specjaliści oraz Administratorzy Placówek, działający w imieniu Placówek, akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania.  
    6. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu oraz usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy.
    7. W celu dokonania rejestracji w charakterze Pacjenta należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://znajdzlekarza.pl/kontopacjenta/rejestracja.
    8. Na podany adres poczty elektronicznej Pacjent otrzymuje wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie jest jednoznaczne z aktywacją Konta i umożliwia logowanie do Serwisu.
    9. W celu dokonania rejestracji w charakterze Specjalisty lub Placówki należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://znajdzlekarza.pl/mojprofil/rejestracja.
    10. Na podany adres poczty elektronicznej Specjalista lub Placówka otrzymuje wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie oraz informującą o sposobie przeprowadzenia weryfikacji Konta.
    11. Administratorem może stać się każdy, kto dodatkowo potwierdzi swoje uprawnienia do administrowania Profilem Placówki.
    12. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych danych, Usługodawca jest uprawniony do zażądania dodatkowych dokumentów.  
    13. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej https://znajdzlekarza.pl na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. UE L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.).
    14. Poprzez rejestrację w Serwisie, Użytkownik:
        1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin;
        2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz na ich umieszczenie na Profilu;
        3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
        4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, informacji dotyczących przerw technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach;
        5. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
    15. Niedozwolone jest udostępniania swojego Konta innym podmiotom lub korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
    16. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem świadczenia Usług odpłatnych, w przedmiocie których umowa może zostać zawarta na czas oznaczony.
    17. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem praw nabytych przez drugą Stronę oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
    18. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta przez Specjalistę lub Administratora nie skutkuje usunięciem Profilu, chyba że umowa zawarta pomiędzy Specjalistą lub Placówką a Usługodawcą stanowi inaczej.
    19. Z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem wysyłając do takiego Użytkownika oświadczenie woli w tym zakresie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta z zachowaniem terminu 14 (słownie: czternaście) dni, chyba że umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą stanowi inaczej.
    20. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, jak również zawieszenia, usunięcia lub blokady Konta w Serwisie, bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przede wszystkim w przypadku umieszczenia przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających dobra bądź prawa osób trzecich, wykorzystywania przez Użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań, które wywarły nieracjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Serwisu.
    21. Pacjentowi, który zawarł umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent musi poinformować Robotic Life Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Wesoła 7B, adres poczty elektronicznej: kontakt@znajdzlekarza.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór załączono do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Pacjentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


    1. Usługodawca dołoży starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego działaniem.
    2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@znajdzlekarza.pl.
    3. Z zastrzeżeniem § 9. Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
    4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@znajdzlekarza.pl lub listownie na adres: Robotic Life Solutions Sp. z o.o., ul. Wesoła 7B, 81-578 Gdynia
    5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


    1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i materiały w ramach swojego Konta lub Profilu i zobowiązany jest do podawania informacji zgodnych z ich stanem faktycznym.
    2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
        1. za poprawność i aktualność danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich dobór oraz przydatność do konkretnych celów.
        2. wobec Specjalisty lub Placówki za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, ani wobec Pacjenta za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Specjalisty lub Placówki. W przypadku niemożności odbycia wizyty strony zobowiązane są odwołać wizytę na swoim profilu i poinformować drugą stronę o tym fakcie telefonicznie.
        3. wobec Specjalisty lub Placówki, ani wobec Pacjenta, za szkody wynikające z umów pomiędzy Specjalistą/Placówką i Pacjentem, zawartych za pośrednictwem Usługodawcy.
        4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnej i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednakże odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
        5. za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
    3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w celu modernizacji, przebudowy Serwisu, przeprowadzenia prac konserwacyjnych, usunięcia błędów lub problemów technicznych.
    4. O planowanych przez Usługodawcę przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu Usług, Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu.  
    5. Z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn w zakresie technicznego lub merytorycznego aspektu funkcjonowania Serwisu.
    2. Usługodawca poinformuje Użytkowników nieposiadających Konta o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej Serwisu.
    3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany podczas rejestracji Konta bądź wskazany w okresie późniejszym na adres: kontakt@znajdzlekarza.pl zawiadomienia o takich zmianach Regulaminu, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
    4. W wypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje Regulaminu w zmienionej wersji obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty poinformowania go o zmianach w sposób określony w ust. 3 powyżej. Brak akceptacji Regulaminu w zmienionej wersji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w dotychczasowym zakresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w zmienionym Regulaminie.
    5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu podania adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.  
    6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów powszechnie obowiązujących należy tę część interpretować w sposób, który będzie zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlający intencje możliwie najbliższe danego zapis. Pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy i będzie w pełni skuteczna.  
    7. W przypadku powstania sporu związanego z umową o świadczenie usług Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.