Polityka prywatności serwisu ZnajdzLekarza.pl

Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta przez RLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w związku z działaniem Serwisu dostępnego pod adresem: www.znajdzlekarza.pl („Serwis”). RLS dba o poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu. RLS nie zbiera danych w innych celach niż zadeklarowane. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 28.11.2013 r. i jest związana z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.znajdzlekarza.pl („Regulamin”) który został opublikowany na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki RLS przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Terminy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji Profilu Specjalisty w Serwisie gromadzone są poniższe dane Specjalisty: imię; nazwisko, PESEL, adres poczty elektronicznej; ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy oraz województwo miejsca przyjęć Pacjentów. Ze względu na właściwość świadczonych usług, aby utworzyć Profil Specjalisty wymagane jest nadto podanie tytułu zawodowego, numeru telefonu specjalizacja; opis danego Specjalisty; wykonywane badania; wykonywane zabiegi; leczone choroby, oraz numeru prawa wykonywania zawodu. W wypadku braku numeru prawa wykonywania zawodu, wymagany jest skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje zawodowe oraz skan dowodu osobistego w celu potwierdzenia uprawnień Specjalisty. Podczas rejestracji Profilu Placówki w Serwisie gromadzone są poniższe dane Placówki: nazwa Placówki; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy oraz województwo w którym Placówka się znajduje; opis Placówki (o nas); oferta Placówki; specjalizacje; wykonywane badania; wykonywane zabiegi; leczone choroby; sprzęt jakim Placówka dysponuje. Podczas korzystania z serwisu przez Pacjenta, w tym przede wszystkim korzystania z wirtualnej recepcji gromadzone są poniższe dane Pacjenta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Ponadto, podczas korzystania z Usług, Serwis automatycznie gromadzi adres IP komputera użytkownika.

Publicznie dostępne dane Użytkowników

Wszystkie opinie Pacjenta publicznie dostępne na stronie internetowej Serwisu są opatrzone dowolnie wybranym przez Pacjenta podpisem. Inne dane Pacjenta nie są publicznie udostępniane na stronie internetowej Serwisu. Wszystkie dane podane podczas rejestracji Profilu Specjalisty oraz Profilu Placówki są publicznie dostępne na stronie internetowej Serwisu, za wyjątkiem numeru PESEL Specjalisty, numeru prawa wykonywania zawodu bądź odpowiednio danych wynikających ze skanu dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe lub wynikające ze skanu dowodu osobistego.

Cele przetwarzania danych osobowych

RLS przetwarza dane osobowe Użytkowników celem prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu w tym w zakresie niezbędnym do zamieszczenia oraz edycji treści zawartych na stronie internetowej Serwisu oraz umówienia wizyt u Specjalistów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, zapytań dotyczących zasad korzystania z Serwisu itp.). Numery prawa wykonywania zawodu oraz dane wynikające ze skanów dyplomów poświadczających kwalifikacje zawodowe są przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Specjalistów. RLS może również przetwarzać dane osobowe w celach ulepszania swoich Usług, w celach statystycznych, marketingowych, jak również w celu informowania Użytkowników o nowych usługach lub nowych wersjach Usług.

Udostępnianie danych osobowych

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, RLS nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie wynajmuje ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Poszczególne grupy danych osobowych mogą być ujawnione osobom trzecim przy zachowaniu wymogów ochrony danych osobowych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; przyjętej przez RLS Instrukcji Zarządzania System Informatycznym oraz Polityce bezpieczeństwa. Mając na względzie, że jedną z najważniejszych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest publikacja informacji oraz opinii na temat Specjalistów oraz Placówek, Serwis ma charakter otwarty tym samym dane zawarte na Profilach Specjalistów oraz Placówek są powszechnie dostępne oraz mogą być widoczne w wynikach wyszukiwarek.

Bezpieczeństwo danych osobowych przy korzystaniu z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest w pełni bezpieczne z punktu widzenia ochrony danych osobowych Użytkownika. RLS stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, m.in.:

  • RLS zbiera dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  • hasło dostępu do systemu musi mieć od 6 do 16 znaków – RLS przekazuje również informacje, jak utworzyć prawidłowe hasło;
  • RLS spełnia wymogi w zakresie zabezpieczenia danych na poziomie wysokim, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Korzystanie z mechanizmu Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy na urządzenie, którym posługuje się Użytkownik. RLS korzysta z plików cookies celem zapewnienia Użytkownikowi sprawnego korzystania z Serwisu, w tym celem prawidłowego wykonywania Usług oraz dostarczania treści za pośrednictwem Serwisu. RLS wykorzystuje cookies również, aby zawartość Serwisu była dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Nadto, RLS używa plików cookies w celach statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są również dla usprawnienia procesu rejestracji i logowania. Jeżeli Użytkownik podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, o których mowa poniżej, wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, którego używa i wykorzystywanie ich przez RLS. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików „cookies”, w tym usunięcia ich z urządzenia końcowego użytkownika, jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych w następujący sposób:

  • w przeglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Mozilla Firefox
  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, czyli ma prawo wiedzieć, jakie dane o nim są przetwarzane przez RLS. Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub poprawiania dotyczących go danych, w szczególności poprzez sprawdzenie danych zapisanych w jego Profilu i ich aktualizację. Użytkownik ma również prawo żądać zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w szczególności w sytuacji żądania usunięcia konta z Serwisu. Użytkownik może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej kontakt@znajdzlekarza.pl lub poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres: RLS Sp. z o.o. Gdynia, ul Wesoła 7B z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Administrator danych osobowych Użytkownika

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytowie, adres pocztowy: ul. Przemysłowa 2D, Bytów 77-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 7500 złotych, NIP 5871701286, REGON 221989936

Zmiany Polityki Prywatności

RLS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Zmiany Polityki Prywatności będą obowiązywać od momentu wskazanego w nowej wersji Polityki Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Serwisu.